Çalışan / Stajyer Adayları Aydınlatma Metni

PDS PLANET DİŞLİ SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN / STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu 

PDS Planet Dişli Sistemleri Sanayi A.Ş (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) ve Mert Teknik Fabrika Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, müşterek veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.  

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz,  

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, sağlık ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ilişkin verileriniz açık rızanızın varlığı halinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir. 

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilir: 

 • İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi. 
 • Çalışan/Stajyer adayı tarafından özgeçmişin iletilmesi. 
 • Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi
 • Kariyer siteleri/platformları vasıtasıyla.
 • MERT Teknik Fabrika Malzemeleri Tic. ve San. AŞ vasıtasıyla.
 • Yerleşkemizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik kameraları aracılığıyla.

* İş ilanlarımız grup şirketimiz MERT Teknik Fabrika Malzemeleri Tic. ve San. AŞ’ne ait kariyer siteleri/platformları hesapları üzerinden yayınlanabilmektedir.

d. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile amaçla sınırlı olmak kaydıyla ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında anlaşmalı avukatımız ile paylaşılır
İş başvurularının toplanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla grup şirketimiz MERT Teknik Fabrika Malzemeleri Tic. ve San. AŞ ile birlikte hareket etmekteyiz. Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz grup şirketimiz MERT Teknik Fabrika Malzemeleri Tic. ve San. AŞ ile paylaşılacaktır.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız  

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,  
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,  
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek. 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,  

 • Atatürk Blv. Çelik Yenal Endüstri Merkezi No:60 34490 İkitelli, Başakşehir İstanbul – Türkiye adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 
 • pdsplanet.ik@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, 
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@pds-planet.com adresine elektronik posta göndererek  veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.  
 1. Değişiklik ve Güncellemeler 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.  


 
Logo

Her Hakkı Saklıdır 2024

Logo

Her Hakkı Saklıdır 2024