Müşteri Aydınlatma Metni

PDS PLANET DİŞLİ SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz, 

PDS Planet Dişli Sistemleri Sanayi A.Ş (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 

a)            Veri Sorumlusu  

PDS PLANET DİŞLİ SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. 

b)            Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenecektir.

 

Amaç Hukuki Sebep
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik ve Muhafaza Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

KVKK m.5 (2) (c)- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel güvenliğin sağlanması
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 (2) (f)- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Kalite Yönetim Sistemleri Uyum Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m. 5 (2) (e)- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

 
c)            Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi  

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle bizzat tarafınızdan, grup şirketlerimizden, iş ortaklarımız veya tedarikçilerimiz vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda veya yerleşkemizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilecektir.  

d)            İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:  

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılır. 

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılır. 

 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılır. 

 • Denetim sürecinde ilgili kişisel verileriniz Denetim Firmaları ile paylaşılır.

 •  Lojistik ve muhafaza faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Hizmet alınan nakliye ve ambar firmalarına aktarılmaktadır

 • Bilgi teknolojileri hizmetleri (Kurumsal kaynak planlama yazılımları vb.) aldığımız şirketlere aktarılacaktır. 

 • Sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve sipariş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, amaçla sınırlı olmak kaydıyla tedarikçilerimiz ve topluluk şirketlerimiz ile paylaşılır. 

Açık rızanızın bulunması halinde;

Kullandığımız e-posta programları, çevrim içi ileti programları ve yedekleme programları ile Şirket’in faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyabileceği diğer hizmetleri sağlayan programların ve uygulamaların sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmış olacaktır.

e)            KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız  

 • Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,  

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,  

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek. 


KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,  

 • Atatürk Blv. Çelik Yenal Endüstri Merkezi No:60 34490 İkitelli, Başakşehir İstanbul – Türkiye adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 

 • pdsplanet.ik@hs03.kep.trşeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, 

 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 

 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@pds-planet.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.  


KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır. 

f)             Değişiklik ve Güncellemeler 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. 
 

Logo

Her Hakkı Saklıdır 2024

Logo

Her Hakkı Saklıdır 2024