Tedarikçi Aydınlatma Metni

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu 

PDS Planet Dişli Sistemleri Sanayi A.Ş olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) gerçek kişi tedarikçimiz ile tüzel kişi tedarikçilerimizin temsilcilerine veya çalışanlarına ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.   

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi 

Amaç

Hukuki Sebep

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Servis Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 (2) (c)- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Kalite Yönetim Sistemleri Uyum Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

KVKK m. 5 (2) (f)- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi  

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle gerçek kişi tedarikçi veya tüzel kişi tedarikçilerin temsilcisi veya çalışanı tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla ve yerleşkelerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.  

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:  

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, bankalar, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir. 
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla sunucu ve yedekleme hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir. 
 • Mal/hizmet satın alım sözleşmelerinin akdedilmesi, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması kapsamında tedarikçi firmalarla ve ürün veya hizmet alan kişilerle işin gerektirdiği ölçüde veri paylaşımı yapılabilecektir. 
 • Topluluk şirketlerinin ürün tedariği süreçleri kapsamında sipariş takibi amacıyla, topluluk şirketleri ile paylaşılabilecektir. 
 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız  

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,  
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,  
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek. 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,  

 • Atatürk Blv. Çelik Yenal Endüstri Merkezi No:60 34490 İkitelli, Başakşehir İstanbul – Türkiye adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 
 • pdsplanet.ik@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, 
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@pds-planet.com adresine elektronik posta göndererek  veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

 

 
Logo

Her Hakkı Saklıdır 2024

Logo

Her Hakkı Saklıdır 2024